NET METERING

Τι είναι το Net Metering;

Το Net Metering (Αυτοπαραγωγή) είναι ένα νέο πρόγραμμα της ΔΕΗ, με το οποίο οι καταναλωτές εγκαθιστώντας μια μονάδα φωτοβολταϊκών μπορούν να συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν με την ενέργεια που καταναλώνουν για το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

Αν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παραχθεί από τον καταναλωτή περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώθηκε, τότε το πλεόνασμα παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Αντίθετα, αν παραχθεί λιγότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώθηκε, τότε ο καταναλωτής πληρώνει μόνο τη διαφορά.

Ουσιαστικά, η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον καταναλωτή να παράγει μόνος του την ενέργεια που χρειάζεται, «αποθηκεύοντας» το πλεόνασμα στο ηλεκτρικό δίκτυο δωρεάν για ένα ημερολογιακό έτος. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να την πάρει πίσω δωρεάν, διαφορετικά χάνεται προς όφελος του ηλεκτρικού δικτύου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:


Κατοικία

Μεσαία επιχείρηση


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 Τι είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (Net –Metering) είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα του καταναλωτή με την ενέργεια που καταναλώνεται στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του, ο οποίος γίνεται σε ετήσια βάση.
 Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του ΦΒ συστήματος, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.
 Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια.
 Ποιο είναι το όριο της εγκαταστημένης ισχύς του Φ/Β συστήματος;

Η ισχύς κάθε Φ/Β συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως 20 kWp ή έως το 50% της Συμφωνημένης Ισχύος Κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp.

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά η ισχύς των συστημάτων μπορεί να ανέρχεται έως 10 kWp και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp. Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 20 kWp και στην Κρήτη τα 50 kWp που αντιστοιχεί στο 50% της Συμφωνημένης Ισχύος Κατανάλωσης.
 Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από ιδιοκτήτες;

Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο, στον οποίο εγκαθίστανται το Φ/Β σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.) και έχουν εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
 Επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο;

Ναι. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων Φ/Β συστημάτων σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου. Προϋπόθεση αποτελεί η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών.

 Πού μπορεί να εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα;

Η εγκατάσταση σταθερών Φ/Β συστημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων νομίμως υφισταμένων κατασκευών (δώματα, στέγες, αποθήκες, χώροι στάθμευσης, σκίαστρα, στέγαστρα, όψεις κτιρίων, κλπ), στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο.
 Ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας του Φ/Β συστήματος;

Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), που περιλαμβάνει, τα εξής:
i. στοιχεία του αυτοπαραγωγού.
ii. στοιχεία της εγκατάστασης, με έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
iii. στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και την λειτουργία αυτών.
iv. στοιχεία της κυριότητας του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το Φ/Β σύστημα, καθώς και τυχόν αναγκαία συμφωνητικά, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων δικαιώματος ένταξης στην παρούσα.
Επίσης ο καταναλωτής απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης των απαιτούμενων μετρητών στη θέση της υφιστάμενης περιοχής.

Μετά την υποβολή της αίτησης και των ανωτέρω στοιχείων Η ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
 Πόσο κοστίζει η σύνδεση του ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής με το Δίκτυο ΧΤ;

Για ισχύ ΦΒ συστήματος μέχρι 55 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 300 €, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης, άλλως η σύνδεση θα κοστίζει 370 €,προκειμένου για μονοφασικές παροχές ή 390 € προκειμένου για τριφασικές παροχές. Για ισχύ ΦΒ συστήματος άνω των 55 kWp και μέχρι 100 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 450 €. Στα ανωτέρω κόστη περιλαμβάνεται και το κόστος ελέγχου του μετρητή παραγωγής (βλ.ερωτήσεις 14 και 15) καθώς και των μετασχηματιστών έντασης, όπου απαιτούνται. Τα κόστηαυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση.
 Ποιά η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού του ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.
Επίσης νέα σύμβαση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα συνάπτεται σε περίπτωση μεταβολής του συμβεβλημένου χρήστη της εγκατάστασης κατανάλωσης.
Το αυτό ισχύει στην περίπτωση μετάβασης λειτουργούντος ΦΒ συστήματος που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β’ 1079/2009) στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.
 Τι ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:
  • Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
  • Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (χρέωση ενέργειας) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
  • Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο;

Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί τα ΦΒ συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις κατανάλωσης, δηλαδή σε διαφορετικούς αριθμούς παροχής και μετρητές κατανάλωσης.
 Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής;

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου. Εάν είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου, ο ψιλός κύριος με τη συναίνεση του επικαρπωτή. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ο κύριος επ΄ονόματι του οποίου είναι η παροχή με την έγγραφη συμφωνία των συγκυρίων του.
 Επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο συστημάτων του «Ειδικού Προγράμματος στεγών» και συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης;

Όχι, η συνύπαρξη συστημάτων με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με αναφορά στον ίδιο αριθμό παροχής δεν είναι επιτρεπτή.


Μάθετε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ


Συμπληρώστε την online αίτηση μας... και βγείτε κερδισμένοι


Φωτοβολταϊκά


 

Χρησιμοποιούμε τις πιο αποδοτικές ενεργειακές πηγές, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς, και τα πιο ενεργειακά ωφέλιμα προϊόντα.

Το να εγκαταστήσεις ένα φωτοβολταικό σύστημα δεν είναι μια πυραυλική επιστήμη. Με τα πλήρως συναλαρμολογημένα πάνελ, μπορείτε να έχετε ενεργεία κατευθείαν από την στέγη του σπιτιού σας.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.